Lâm Minh Thắng, Diễn viên điện ảnh
AddThis Social Bookmark Button


Lâm Minh Thắng: Ngồi Quán Print E-mail
AddThis Social Bookmark Button

Ngồi Quán


Lâm Minh Thắng tham gia trong DVD 1 Ngồi Quán

 

 

 

 

 

 Lâm Minh Thắng, Diễn viên điện ảnh tham gia trong DVD 1 Ngồi Quán